Ước gì

  

     Thân thể đã năm hai
     Tâm hồn như mười tám
     Thích đi dạo suốt đêm
     Dù nghe mình ê ẩm.
 
     Ước gì tâm hồn già
     Lão đi như tuổi tác...
     Để nghĩ suy chín chắn 
     Không mơ mộng viễn vông.
 
     Ước...
     Ước mà không làm được
     Vì một lẽ bình thường:
    " Tâm hồn không có tuổi".