Đêm trăng

  

          Trăng buồn chi lặng đứng giữa thinh không
        Người đàn bà ngó trăng tê tỉ...
        Cuộn nỗi buồn
        Ôm trăng lặng lẽ!